Preču zīmes

Mēs piedāvājam:

 • Pilnu pakalpojumu paketi saistībā ar sekojošu preču zīmju kategoriju pieteikumu iesniegšanu un reģistrāciju:
  • Latvijas preču zīmes (pēc Latvijas nacionālās procedūras)
  • Eiropas Savienības preču zīmes (pēc vienotās Eiropas procedūras)
  • dažādu valstu preču zīmes (pēc starptautiskās procedūras vai pēc šo valstu nacionālajām procedūrām, iesaistot mūsu partneru šajās valstīs)
 • Jūsu preču zīmes optimālās aizsardzības stratēģijas izstrādi un rekomendāciju sniegšanu attiecībā uz piemērotākām reģistrācijas procedūrām
 • Jūsu preču zīmes reģistrējamības novērtēšanu, ņemot vērā Latvijas un Eiropas likumdošanas prasības, lai izvairītos no reģistrācijas atteikumiem
 • Meklējumu veikšanu reģistrēto un reģistrācijai pieteikto preču zīmju vidū, lai izvairītos no potenciālām konfliktsituācijām ar agrāku tiesību uz līdzīgiem apzīmējumiem īpašniekiem
 • Licences līgumu un tiesību nodošanas līgumu izstrādi
 • Pieteikumu iesniegšanu izmaiņu izdarīšanai preču zīmju reģistros
 • Preču zīmju reģistrāciju spēkā esamības termiņu atjaunošanu
 • Pasūtītāja preču zīmēm līdzīgu jaunu preču zīmju izsekošanu un regulāru atskaišu sniegšanu
 • Preču zīmju reģistrācijas atteikumu pārvarēšanu
 • Jūsu interešu pārstāvēšanu tiesu procesos, it īpaši lietās par tiesību uz Jūsu preču zīmi aizsardzību un/vai par Jūsu preču zīmes nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu no citu personu puses
 • Konsultācijas jebkuros preču zīmju aizsardzības aspektos