Preču zīme

Preču zīme ir jebkura biznesa neatņemama sastāvdaļa. Tieši pēc preču zīmes patērētāji atpazīst Jūsu preces un pakalpojumus un atšķir tos no Jūsu konkurentu precēm un pakalpojumiem. Preču zīme var būt vārdiska (piemēram, firmas nosaukums, reklāmas sauklis utt.), figurāla (piemēram, zīmējums, emblēma), kombinēta (kas apvieno vārdisko daļu un zīmējumu), telpiska (piemēram, preces iepakojuma oriģināls izskats). Pastāv arī netradicionalās zīmes, pie kurām attiecas krāsu salikumi, skaņas signāli un smaržas.

Lai nostiprinātu aiz sevis tiesības uz preču zīmi un lai iegūtu efektīvus aizsardzības līdzekļus pret tās nevēlamu izmantošanu no citu personu puses, preču zīmi ir nepieciešams piereģistrēt. Preču zīmes reģistrācija nodrošina īpašniekam izņēmuma tiesības uz tās izmantošanu, kas izpaužas kā iespēja aizliegt trešajām personām izmantot identisku vai līdz sajaukšanas pakāpei līdzīgu apzīmējumu attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem.

Preču zīmes reģistrācijai ir teritoriāls raksturs, kas nozīmē, ka preču zīme tiek aizsargāta tajā teritorijā, kurā tā ir reģistrēta. Tā var būt atsevišķa valsts, dažādu valstu virkne pēc Jūsu izvēles vai arī reģions.