Patents

Patenttiesībās izgudrojums ir tehniskās problēmas risinājums, kas atbilst novitātes, izgudrojuma līmeņa (neacīmredzamības) un rūpnieciskās izmantojamības kritērijiem. Izgudrojuma objekts var būt ierīce, paņēmiens, viela vai vielu kompozīcija, bioloģisks materiāls.

Izņēmuma tiesības uz izgudrojumu var iegūt ar patenta palīdzību. Patentu izsniedz pilnvarota valsts vai starptautiska iestāde, balstoties uz patentu ekspertīzes lēmumu, kas tiek pieņemts atbilstoši noteiktām prasībām sastādītā patentpieteikuma izskatīšanas rezultātā.

Patenta esamība ļaus Jums aizliegt citām personām izmantot Jūsu izgudrojumu komercdarbībā bez Jūsu atļaujas. Jūs varēsiet komercializēt Jūsu izgudrojumu arī tā licencēšanas vai pārdošanas ceļā.

Jebkuram patentam ir teritoriāls raksturs, tāpēc patents ir jāsaņem katrā teritorijā, kur Jums ir nepieciešama Jūsu izgudrojuma aizsardzība.