Patenti

Mēs piedāvājam:

  • Pieteikumu Jūsu izgudrojuma patentēšanai Latvijā (Latvijas patents) un/vai Eiropas Savienības valstīs (Eiropas patents) sagatavošanu un iesniegšanu un Jūsu interešu pārstāvēšanu Latvijas Patentu valdē un/vai Eiropas Patentu organizācijā
  • Pieteikuma iesniegšanu Jūsu izgudrojuma patentēšanai jebkurā Jūs interesējošajā valstī, izmantojot mūsu plašo partnerfirmu tīklu dažādās valstīs un ar starptautiskās procedūras (PCT) palīdzību
  • Konsultāciju pakalpojumus visos Jūsu izgudrojuma aizsardzības aspektos, to skaitā optimālās aizsardzības stratēģijas noteikšanas jautājumos
  • Licences līgumu un tiesību nodošanas līgumu izstrādi
  • Pieteikumu iesniegšanu izmaiņu reģistrācijai Patentu reģistrā
  • Pakalpojumus saistībā ar patentu uzturēšanu spēkā (ikgadēju nodevu apmaksa)
  • Jūsu interešu pārstāvēšanu tiesu procesos, it īpaši lietās par Jūsu tiesību uz izgudrojumu aizsardzību un/vai par Jūsu izgudrojuma nelikumīgās izmantošanas pārtraukšanu no citu personu puses